Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle handelsbetrekkingen tussen de klant en de Lidl Digital International GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland (in het vervolg: verkoper).

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht aan eindklanten met een factuur- en leveringsadres in Nederland. De klant dient 18 jaar of ouder te zijn. Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt uitsluitend in de Nederlandse taal.
 
De klant doet een aanbod, wanneer hij de online-bestelprocedure met invoering van de aldaar gevraagde gegevens heeft doorlopen en tevens het digitale voorbeeld in het op de artikelpagina aangegeven fileformat („grafische bestanden“) heeft aangemaakt en als laatste stap in de bestelprocedure de button „bestelling met betalingsverplichting“ aanklikt. De koopovereenkomst tussen de verkoper en de klant komt pas tot stand door aanvaarding van het aanbod door de verkoper. Deze aanvaarding van het aanbod komt op het vroegste van de volgende twee tijdstippen tot stand, namelijk op het moment van toezending van het artikel of op het moment van toezending per e-mail van de bevestiging van de verzending. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling is geen aanvaarding van het aanbod in bovengenoemde zin.

Koopovereenkomsten voor grotere dan voor een huishouding gebruikelijke hoeveelheden almede koopovereenkomsten bedoeld voor het commercieel doorverkopen van het (de) gekochte artikel(en) zijn pas rechtsgeldig indien verkoper hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 
Uw bestellingen worden bij ons na sluiting van de overeenkomst opgeslagen. Mocht u uw documenten inzake uw bestellingen kwijtraken, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een kopie van uw bestelgegevens toe.

§ 3 Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke btw alsmede de overige prijsonderdelen en zijn exclusief verzendkosten. Als prijs wordt aangehouden de prijs die op het moment van de bestelling in euro’s geldt.

§ 4 Levertermijn

De levering vindt plaats binnen het aantal op de desbetreffende artikeldetailpagina aangegeven werkdagen (maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van algemene feestdagen) na het afsluiten van de overeenkomst. Bij bestelling van meer dan één artikel is altijd het leveringstijdstip van het als laatste te leveren artikel van de artikelen in het winkelmandje bepalend voor de berekening. 

§ 5 Betaling

De klant kan de artikelen per factuur, met een credit card of via een online-betalingsprocedure betalen. De verkoper behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde wijzen van betaling uit te sluiten. Betaling door het opsturen van contant geld of cheques is niet mogelijk.

In geval van betaling via een online-betalingsprocedure (iDeal resp. PayPal) machtigt de klant de verkoper uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen in aansluiting op de bestelling te incasseren.

Bij betaling met een credit card machtigt de klant de verkoper uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen na de verzending van de (eventueel eerste gedeeltelijke) levering van de artikelen te incasseren.
Met het versturen van de artikelen wordt de factuur per e-mail of, bij gebreke van een e-mailadres, per post naar het door de klant opgegeven factuuradres verstuurd.

Blijft de klant met een betaling in gebreke of is er sprake van een opdracht tot terugboeking, dan behoudt de verkoper zich het recht voor om schade voor het in gebreke blijven met de betalingsverplichting (bijv. incassokosten, aanmaningskosten, rente wegens te late betaling, terugboekkosten) te vorderen van de klant.

In geval van betaling met een credit card of via een online-betalingsprocedure (PayPal) machtigt de klant de verkoper uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen in aansluiting op de bestelling te incasseren.

Blijft de klant met een betaling in gebreke of is er sprake van een opdracht tot terugboeking, dan behoudt de verkoper zich het recht voor om schade voor het in gebreke blijven met de betalingsverplichting (bijv. incassokosten, aanmaningskosten, rente wegens te late betaling, terugboekkosten) te vorderen van de klant.

De klant is alleen bevoegd om vastgestelde en onbetwiste vorderingen te verrekenen met betalingsaanspraken van verkoper.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Het aan de klant geleverde artikel blijft eigendom van de verkoper totdat alle aan de klant geleverde artikelen volledig zijn betaald.

§ 7 Reclamatierecht

In het geval het geleverde artikel gebreken vertoont, kan de klant aanspraak maken op diens wettelijke rechten in het kader van vrijwaring van/aansprakelijkheid voor gebreken, los van een eventuele garantie. De verjaringstermijn voor wettelijke claims op grond van gebreken bedraagt twee jaar en begint op de datum van de aflevering, d.w.z. de inontvangstneming van de zaak door de klant. De wettelijke vrijwaringsaanspraken van de klant worden niet beperkt door een garantie. Voor aanspraken op schadevergoeding van de klant gelden echter de bijzondere bepalingen van § 8.

§ 8 Beperking aansprakelijkheid

Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant op grond van aantasting van het leven, het lichaam, de gezondheid of van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die op een opzettelijke schending of op grove nalatigheid ten aanzien van de verplichtingen van de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers berusten. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de verkoper alleen aansprakelijk voor bij de aard van de overeenkomst behorende, voorzienbare schade wanneer deze gewoon door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het gaat om aanspraken op schadevergoeding van de klant op grond van een aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid.

De voornoemde beperkingen gelden ook ten aanzien van de wettelijke vertegenwoordigers en vervangers van de verkoper, wanneer er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend.

De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

§ 9 Recht van intellectueel eigendom, strafrecht

De klant dient er voor te zorgen dat de inhoud van de door de klant verstuurde grafische bestanden niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, in het bijzonder bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en de Auteurswet of strijdig zijn met de goede zeden en/of de openbare orde. Indien dergelijke strijdigheden worden geconstateerd zal de betreffende opdracht niet in behandeling worden genomen en wordt het recht voorbehouden om aangifte te doen dan wel melding te maken bij de betreffende overheidsinstantie.

Voor zover de verkoper door derden in verband met de inhouden van de door de klant verstuurde grafische bestanden op grond van rechten van intellectueel eigendom, merkrechten of andere rechten alsmede het in opdracht gegeven gebruik wordt aangesproken, dient de klant de verkoper op diens eerste verzoek te vrijwaren van alle gegronde aanspraken die ingediend worden vanwege de schending van rechten op grond van het met de gegeven opdracht overeenkomende gebruik, in het bijzonder de bewerking alsmede de vermenigvuldiging van de verzonden grafische bestanden.

§ 10 Uitsluiting van het recht op wederopzegging

De klant heeft geen recht van ontbinding, aangezien er sprake is van een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

§ 11 Bevoegde rechtbank / toepasselijk recht

Voor meningsverschillen en geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Alle geschillen worden berecht door de daartoe in Nederland bevoegde rechter.

*

Actievoorwaarden

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten conform de prijslijst. Prijs is inclusief BTW, excl. verzendkosten.